مدیران گروههای آموزشی

1-  جناب آقای دکترسبزواری نژاد     مدیر گروه   کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی وکارشناسی ارشد حقوق  خصوصی  

 2-جناب آقای دکترکریمی لاریمی        مدیر گروه      کارشناسی حقوق

3-   جناب آقای دکتر طالشی            مدیر گروه      زبان و ادبیات فارسی (کارشناسی ارشد و کارشناسی)

4-   سرکار خانم خضری نژاد           مدیرگروه       مترجمی زبان انگلیسی

5-   جناب آقایربانی موسویان           مدیر گروه       فقه و مبانی حقوق اسلامی

6-   جناب آقای  الیاسی نیا              مدیر گروه     ادبیات عرب (کارشناسی ارشد)

7-    جناب آقای رنگچیان                مدیر گروه      هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی