اسامی کارکنان

مسئول دفتر دانشکده

                          آقای محمد طهماسبیان

دفتر آموزش

                          آقای حسن پناهی

                          آقای محمد برزگر

                          خانم  فاطمه غلامی

                          خانم فاطمه اقدامی

دفتر امور دانشجوئی

                         آقای سعید مبین

دفتر امتحانات

                        آقای محمد معظمی 

مسئول اتاق اساتید

                       آقای محمد سراج

دفتر پژوهش

                      خانم نجیبه عباس نژاد

مسئول سایت کامپیوتر و لابراتوار زبان و اتاق سمعی وبصری

                      خانم شیبا سادات شه پرست