رشته های مصوب دانشکده

            اسامی رشته های مقطع کاردانی دانشکده                                    مدیرگروه

 1. دینی و عربی                                                                  آقای دکتر الیاسی نیا
 2. آموزش زبان انگلیسی                                                         خانم دکتر خضری نژاد
 3. علمی کاربردی ارتباط تصویری                                               آقای دکتر رنگچیان

 

             اسامی رشته های مقطع کاردانی پیوسته دانشکده                            مدیرگروه

 1. زبان و ادبیات فارسی                                                           آقای دکتر طالشی
 2. گرافیک                                                                          آقای دکتر رنگچیان

 

اسامی رشته های مقطع کارشناسی  دانشکده                                  مدیرگروه

 1. حقوق                                                                           آقای دکتر کریمی لاریمی
 2. فقه و مبانی حقوق اسلامی                                                     آقای دکتر ربانی موسویان
 3. مترجمی  زبان انگلیسی                                                         خانم دکتر خضری نژاد
 4. زبان و ادبیات فارسی                                                            آقای دکتر طالشی
 5. تلویزیون و هنرهای دیجیتال                                                     آقای دکتر رنگچیان
 6. نقاشی                                                                            آقای دکتر رنگچیان
 7. ارتباط تصویری                                                                  آقای دکتر رنگچیان

 

         اسامی رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشکده                              مدیرگروه

 1. دبیری الهیات و معارف اسلامی                                                  آقای دکتر الیاسی نیا
 2. آموزش زبان انگلیسی                                                              خانم دکتر خضری نژاد
 3. زبان و ادبیات فارسی                                                              آقای دکتر طالشی
 4. ارتباط تصویری                                                                    آقای دکتر رنگچیان

 

       اسامی رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشکده                                     مدیرگروه

 1. حقوق جزا و جرم شناسی                                                          آقای دکتر سبزواری نژاد
 2. فقه و مبانی حقوق اسلامی                                                         آقای دکتر ربانی موسویان
 3. زبان و ادیبات عرب                                                                آقای دکتر الیاسی نیا
 4. فلسفه و کلام اسلامی                                                               آقای دکتر امینی
 5. زبان و ادبیات فارسی                                                               آقای دکتر طالشی
 6. پژوهش هنر                                                                         آقای دکتر رنگچیان
 7. تصویرسازی                                                                        آقای دکتر رنگچیان