دفترچه تلفن

دانشجویان محترم جهت ارتباط با قسمتهای مختلف دانشکده علوم انسانی  با شماره های زیر و داخلی مربوطه  تماس بگیرید.

تلفن مستقیم دانشکده  علوم انسانی56362352

تلفن دانشگاه

56358107 – 56358106 – 56358105

کانال رسمی دانشکده علوم انسانی                                          

1

دفتر رییس دانشکده

277-276

2

اداره آموزش (آقای پناهی)

366-253-372

3

 دفتر امور دانشجویی (آقای مبین)

438

4

 دفتر امتحانات (آقای معظمی)

359

5

اتاق اساتید (آقای سراج)

56365533

275

6

اداره پژوهش (خانم طوسی)

363